На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 01/07, 95/10, 99/14 и 30/18), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, исправка 116/08-измена, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“ број 81/07-пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних радних места државних службеника („Службени гласник РС“ број 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15, 113/15, 16/18, 2/19 и 4/19), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС“ број 5/06 и 30/06) начелник Топличког управног округа доноси:

 ПРАВИЛНИК

Овим Правилником утврђује се унутрашње уређење, делокруг, начин руковођења и одговорност, број функционера, укупан  број радних места по сваком звању за државне службенике и свакој врсти радних места намештеника, назив радних места,  опис послова радних места и звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у која су радна места разврстана; потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услове за запослење  у Стручној служби Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу (у даљем тексту: Стручна служба).

Преузмите актуелни ПРАВИЛНИК Топличког Управног округа.