Право на приступ информацијама

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе , може се поднети :
•    у писаној форми на адресу: Топлички управни округ, Таткова бр.2, Прокупље од 7 до 15 часова;
•    електронском поштом на адресу: toplickiokrug@open.telekom.rs

За приступ информацијама, не врши се накнада трошкова.

Захтев за приступ информацијама може поднети свако..

У захтеву мора бити наведен разлог тражења информација.

Право се може остварити увидом у документ, копирањем истог или обезбеђењем електронске копијe документа.

Стручна служба је дужна да поступи по захтеву без одлагања а најдуже у року од 48 сати, изузетно 15 дана или до 40 дана када је то предвиђено законом.

Стручна служба ће решењем одбити захтев уколико постоје разлози дефинисани законом.

На решење којим се захтев одбија, подносилац има право жалбе, односно да покрене управни спор у року од 30 дана од дана достављања решења, одн. у року од од 60 дана од истека рока у коме је требало поступити по захтеву. Право на жалбу подносилац има и у случају да орган не удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија.

Подносилац има право жалбе односно да покрене управни спор, на закључак којим се захтев одбацује као неуредан.

Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев мора да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Детаљније информације о праву на приступ информацијама можете наћи на интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, www.poverenik.rs

На тој интернет адреси можете наћи и образац захтева за приступ информацијама, као и образац жалбе за случај да захтеву не буде удовољено.

У наставку се налазе примери образаца за подношење захтева и жалби:
•    Образац захтева за приступ информацијама када се информација тражи од Топличког Управног округа
•    Образац жалбе против решења о одбијању приступа информацији
•    Образац жалбе када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе)