У циљу обезбеђења лакшег, бржег, једноставнијег и рационалнијег остваривања права, обавеза и интереса грађана и других странака и ради растерећења инспекцијских служби од странака, у Округу функционисања писарнице.
У писарници се пружају следеће услуге:
1. Непосредни пријем поднесака од странака и достављање окружних подручним јединицама на решавање,
2. Пружање грађанима обавештења која треба да им олакшају завршавање послова код органа државне управе,
3. Обавештавање странака, на лични захтев, о току кретања предмета по поднетим захтевима и осталим поднесцима,
4. Давање обавештења странкама о делокругу рада појединих органа, о начину састављања и предаји поднесака (таксе, прилози итд.)

Стручна службe а, посебно писарница, на услузи је свим грађанима и осталим заинтересованим физичким и правним лицима у току радног времена, од 7:00 до 15:00 часова.