На основу члана 40. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 17. став 1. и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

 

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

СА СЕДИШТЕМ У ПРОКУПЉУ

 

I

     Поставља се Златан Миљковић за начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

24 Број: 119-6393/2020

У Београду, 13. августа 2020. године

 

В Л А Д А

 

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић